ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់ជូន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ តាមរយៈធនាគារ កាណាឌីយ៉ា គ្រប់ទីកន្លែងទូទំាងខេត្តក្រុង
ឈ្មោះគណនី: Sovannaphum Life Assurance Plc
លេខគណនី: ០០១០០០៣៣៣៣៥៧៧
លេខទូរស័ព្ទ: ១៨០០ ២១២២ (ឥតគិតថ្លៃ)


ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់ជូន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ តាមរយៈធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា គ្រប់ទីកន្លែងទូទំាងខេត្តក្រុង
ឈ្មោះគណនី: Sovannaphum Life Assurance Plc
លេខគណនី: ៦២០០០០០០០៦៨៨
លេខទូរស័ព្ទ: ១៨០០ ២១២២ (ឥតគិតថ្លៃ)


ធនាគារ ស្ថាបនា

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់ជូន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ តាមរយៈធនាគារ ស្ថាបនា គ្រប់ទីកន្លែងទូទំាងខេត្តក្រុង នឹងតាមរយៈ Mobile Banking របស់ធនាគារ ស្ថាបនា
ឈ្មោះគណនី: Sovannaphum Life Assurance Plc
លេខគណនី: ០៩៩០៧៤៦៧៩៩៤១០០៥០១ (ប្រាក់រៀល) ឬ
លេខគណនី: ០៩៩០៧៤៦៧៩៩៤១០០២០២ (ប្រាក់ដុល្លារ)
លេខទូរស័ព្ទ: ១៨០០ ២១២២ (ឥតគិតថ្លៃ)


ភ្នាក់ងារ វីង

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់ជូន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ តាមរយៈភ្នាក់ងារវីង ដោយឥតគិតថ្លៃគ្រប់ទីកន្លែងទូទំាងខេត្តក្រុង
លេខកូដក្រុមហ៊ុន: ៩០០៩
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៩៩ ៤៨៩ / ០២៣ ៩៩៩ ៩៨៩


ភ្នាក់ងារ ទ្រូម៉ាន់នី

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់ជូន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ដោយឥតគិតថ្លៃគ្រប់ទីកន្លែងទូទំាងខេត្តក្រុង
លេខកូដក្រុមហ៊ុន: ២១២២
លេខទូរស័ព្ទ: ០៧០ ៩៩៩ ៦៣៩ / ០៨៩ ៩៩៩ ៦៣៩


ភ្នាក់ងារ តារាផេ

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់ជូន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ តាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទតារាផេ (DaraPay App) ឬភ្នាក់ងារតារាផេ ដោយឥតគិតថ្លៃគ្រប់ទីកន្លែងទូទំាងខេត្តក្រុង
លេខទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៩៨៩ ៨០៩ / ០៨១ ៧៩៩ ៨៨៨


ភ្នាក់ងារ អុី-ម៉ាន់នី

លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់ជូន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ តាមរយៈភ្នាក់ងារអុី-ម៉ាន់នី ដោយឥតគិតថ្លៃគ្រប់ទីកន្លែងទូទំាងខេត្តក្រុង
លេខកូដក្រុមហ៊ុន: ២១២២
លេខទូរស័ព្ទ: ៨៦៨ / ០២៣ ៦ ៨៦៨ ៨៦៨