លោកអ្នកអាចបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោម៖

ABA
1. តាមរយៈ ABA Mobile App

ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់​​កម្មវិធី ABA Mobile App

ជំហានទី 2: ចុចលើប៊ូតុង​ “ទូទាត់ប្រាក់”

ជំហានទី 3: ជ្រើសរើសយកពាក្យ​ “ធានា​រ៉ាប់​រង​”

ជំហានទី 4: ជ្រើសរើសយក “សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ ភីអិលស៊ី”

ជំហានទី 5: ជ្រើសរើសគណនី ABA របស់លោកអ្នក

ជំហានទី 6: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)

ជំហានទី 7: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 8: ចុចលើប៊ូតុង “បង់ឥឡូវ”

ជំហានទី 9: សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានម្តងទៀត រួចចុច “បញ្ជាក់” ហើយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ជាការស្រេច

ជំហានទី 10: សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់


ធនាគារ ស្ថាបនា
2. តាមរយៈ Sathapana Mobile App

ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់កម្មវិធី Sathapana Mobile App

ជំហានទី 2: ចុចលើប៊ូតុង “Pay Bills”

ជំហានទី 3: ជ្រើសរើសយក “Insurance”

ជំហានទី 4: ជ្រើសរើសយក “Sovannaphum Life Assurance PLC”

ជំហានទី 5: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)

ជំហានទី 6: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 7: ជ្រើសរើសគណនី Sathapana របស់លោកអ្នក

ជំហានទី 8: សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានម្តងទៀត រួចចុច “Confirm” ហើយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ជាការស្រេច

ជំហានទី 9: សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់


ភ្នាក់ងារ Pi Pay
3. តាមរយៈ PiPay Mobile App

ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់កម្មវិធី PiPay Mobile App

ជំហានទី 2: បញ្ចូលពាក្យ “Insurance” នៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរក ឬចុចយកពាក្យ “ធានារ៉ាប់រង” នៅផ្នែកផ្សេងៗ

ជំហានទី 3: ជ្រើសរើសយក “Sovannaphum Life Assurance PLC”

ជំហានទី 4: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)

ជំហានទី 5: បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកស្នើសុំ ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 6: ចុច “Next”

ជំហានទី 7: បញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកស្នើសុំ ឬអ្នកត្រូវបានធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 8: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 9: ចុច “Next”

ជំហានទី 10: ចុច “Pay Now”

ជំហានទី 11: បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ រួចចុច “Pay” ជាការស្រេច

ជំហានទី 12: សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់

https://www.facebook.com/2058949924331802/videos/3175383715817879


ភ្នាក់ងារ វីង
4. តាមរយៈ Wing Mobile App

ចំពោះអតិថិជនដែលមានគណនី Wing និងប្រើកម្មវិធី Wing App

ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់កម្មវិធី Wing Mobile App

ជំហានទី 2: ចុច “Bills Payment”

ជំហានទី 3: ជ្រើសរើសយក “Insurance”

ជំហានទី 4: ជ្រើសរើសយក “Sovannaphum Life Assurance PLC” ឬលេខកូដក្រុមហ៊ុន “9009”

ជំហានទី 5: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (10 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)

ជំហានទី 6: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 7: ចុច “Pay” រួចសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានម្តងទៀត

ជំហានទី 8: ចុច “Continue”

ជំហានទី 9: បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ជាការស្រេច

ចំពោះអតិថិជនដែលមានគណនី Wing តែមិនមានកម្មវិធី Wing App

ជំហានទី 1: ចុច *989# រួចចុចបញ្ជូន

ជំហានទី 2: ចុចលេខ 5 “Bills Payments” រួចចុច “SEND”

ជំហានទី 3: ចុចលេខ 1 “Enter Biller“ រួចចុច “SEND”

ជំហានទី 4: បញ្ចូលលេខកូដក្រុមហ៊ុន សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ “9009” រួចចុច “SEND”

ជំហានទី 5: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (10 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់) រួចចុច “SEND”

ជំហានទី 6: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង រួចចុច “SEND”

ជំហានទី 7: បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ និងសូមផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានម្តងទៀត រួចចុច “SEND” ជាការស្រេច

សម្គាល់៖ លេខពាក្យស្នើសុំមានចំនួន 11 ខ្ទង់ ឧទាហរណ៍៖ 16840000001 សូមលុបលេខមួយខ្ទង់ខាងមុខ ហើយគ្រាន់តែបញ្ចូលលេខ 10 ខ្ទង់ខាងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍៖ 6840000001។


ភ្នាក់ងារ ទ្រូម៉ាន់នី
5. តាមរយៈ TrueMoney Mobile App

ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់កម្មវិធី TrueMoney Mobile App

ជំហានទី 2: ចុច “Bill Payment”

ជំហានទី 3: ជ្រើសរើសយក “Insurance”

ជំហានទី 4: ជ្រើសរើសយក “Sovannaphum Life Assurance Plc” ឬលេខកូដក្រុមហ៊ុន “2122”

ជំហានទី 5: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (10 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់))

ជំហានទី 6: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 7: ចុច “Next”

ជំហានទី 8: បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ជាការស្រេច

សម្គាល់៖ លេខពាក្យស្នើសុំមានចំនួន 11 ខ្ទង់ ឧទាហរណ៍៖ 16840000001 សូមលុបលេខមួយខ្ទង់ខាងមុខ ហើយគ្រាន់តែបញ្ចូលលេខ 10 ខ្ទង់ខាងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ។ ឧទាហរណ៍៖ 6840000001។


ភ្នាក់ងារ អុី-ម៉ាន់នី
6. តាមរយៈ E-Money Mobile App

ជំហានទី 1: ចូលទៅកាន់កម្មវិធី E-Money Mobile App

ជំហានទី 2: ចុច “Payment Service” រួចចុចលើពាក្យ “Insurance”

ជំហានទី 3: ជ្រើសរើសយក “Sovannaphum Life Assurance Plc” ឬលេខកូដក្រុមហ៊ុន “2122”

ជំហានទី 4: បញ្ចូលលេខពាក្យស្នើសុំ (11 ខ្ទង់) ឬ លេខបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង (10 ខ្ទង់)

ជំហានទី 5: បញ្ចូលចំនួនបុព្វលាភធានារ៉ាប់រង

ជំហានទី 6: ចុច “Pay”

ជំហានទី 7: បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ជាការស្រេច