ពិនិត្យសុខភាព
ពិនិត្យសុខភាព  ជួយឲ្យជីវិតគ្មានហានិភ័យ
រៀបចំពីថ្ងៃនេះជាមួយនឹងការវាស់ស្ទង់ងាយៗអំពីហានិភ័យជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់
កម្មវិធីរង្វាស់សម្រាប់ការវាយតម្លៃអំពីហានិភ័យនៃជំងឺ